TOP 50 lúc 0h00 11/10/2019
# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 RongXanh 0 66 400 67 Dimension Master 10/10 23:04:59
2 ChoiChoVui 0 65 400 371 Duel Master 10/10 14:22:28
3 HuHu 0 65 400 180 First Master 10/10 14:37:04

View more latest threads same category: