TOP 50 lúc 0h00 30/05/2019
# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 ZzPKPzZ 0 50 400 259 Grand Master 29/05 20:02:22
2 ThuyTien 0 50 400 8 Hight Elf 29/05 17:28:20
3 LaLa 0 50 350 1 Magic Gladiator 29/05 14:51:57

View more latest threads same category: