Server này mới sát nhập sang, các thành viên phải tuân thủ luật như sau
- Mọi hành vi bán đồ dù công khai hay chui lủi = xóa tài khoản
- Mọi hành vi bán acc dù công khai hay chui lủi = xóa tài khoản
- Nghiêm cấm tất cả các hành vi mua bán đồ hay account từ bên Hàn Quốc dù công khai, ủy thác hay chui lủi.
- Các thành viên bán đồ chui bên Thế giới = xóa tài khoản
Server Hàn quốc sẽ được tùy phép mua bán sau ngày 15/1/2018

Những người mua liên quan sẽ bị xóa tài khoản mà ko cần phải giải thích
BQT mu xin kính báo

View more latest threads same category: