# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Theend 0 92 400 Blade Master Thế Giới
2 BaoTran 0 90 400 Blade Master Thế Giới
3 SuGuKu 0 90 400 First Master Thế Giới

View more latest threads same category: