TOP 50 lúc 0h00 03/09/2017
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 BigBang 0 68 400 Hight Elf Việt Nam
2 tungbim 0 68 400 Grand Master Việt Nam
3 BaVuong 0 68 400 Duel Master Việt Nam

View more latest threads same category: