ĐUA TOP OPEN GAME
( Thời gian từ : 0h00 ngày 7/10 đến hết 23:59 ngày 14/10)


Cách tính :