Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn

Xin thêm nhiều sự ràng buộc hơn vào sự tìm kiếm (của) các bạn. Những sự tìm kiếm mà sự trở lại đều hay hầu hết cơ sở dữ liệu là một ý tưởng xấu